Jazz, Bossa Nova & Pop Night at Keystone Club, Roppongi
March 4, 2017

2017.3.4  (Tokyo)