Jazz, Bossa Nova & Pop Night at Keystone Club, Roppongi

2017.3.4  (Tokyo)