That’s Me! at JZ Brat Sound of Tokyo, Shibuya

2016.02.28 (Shibuya, Tokyo)